Killer Sudoku

Killer Sudoku
Igrajte igricu Killer Sudoku ili Sumdoku. Napunite rešetku brojevima od 1 do 9 tako da svaki red, stupac i okvir sadrže svaki broj samo jednom. Uz to, rešetka za Killer Sudoku podijeljena je u kaveze, a svaki kavez ima svoju boju pozadine. Vrijednosti ćelija u kavezu zbrojene moraju odgovarati ukupnom broju koji je postavljen uz taj kavez ( prikazan u gornjem lijevom kutu kaveza). Isti se broj ne može pojaviti u kavezu više od jednom.
PLAY Play
Slične igre i igrice